Kategórie

Obchodné podmienky

Základné údaje

Prevádzkovateľ obchodu a dodávateľ tovaru: Vohire s.r.o. (ďalej iba dodávateľ)

Sídlo spoločnosti: Na Špitálce 2570/8, 160 00 Praha 6, Czech republic

IČO: 01954628

DIČ: CZ01954628

Bankové spojenie: 2100456020/8310 pro platby v EUR zo Slovenskej republiky

                         

e-mail: info(zavináč)vohirecommerce.cz

 

 

Reklamácie

Spoločne s reklamovaným tovarom pošlite, prosím, vždy i vyplnený reklamačný formulár.

Reklamácie zasielajte, prosím, priamo na adresu servisu.

Zberné miesto pre reklamácie

Slovak Telekom / kiosk Pôjde to
OC Avion
Ivánska cesta 12
Bratislava – Ružinov, 821 04

Tel.: +421 910 523 832
E-mail: bratislava@belscz.sk

Otváracia doba:
Po-Pia   9:00 – 17:30

Adresa servisu

BELS cz
Nuselská 307/110
140 00 Praha 4
Tel.: +420 277 002 200
E-mail: praha@bels.cz
Otevírací doba:
Po – Št:  9:00 – 18:00
Pia:         9:00 – 17:00

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.   Obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode bmlshop.cz (ďalej iba internetový obchod) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou uzavretou medzi dodávateľom Vohire s.r.o. (ďalej len „dodávateľ") a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej  len „kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.), v znení pozdejších právnych predpisov. Ak je kupujúcim právnická osoba, riadia sa vzťahy obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Sb., v znení pozdejších právnych predpisov. Tieto obchodné podmienky sú nevyhnutnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom. Kupná zmluva sa dá uzavrieť v slovenskom jazyku a riadi sa podľa českého práva.

1.2.   Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a kupujúcim. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach bmlshop.cz a vo svojich prevádzkach. Práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok týmto ustanovením nie sú dotknuté.

1.3.   Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Pred uskutočnením objednávky je kupujúci na obchodné podmienky dostatočným spôsobom upozornený a má teda možnosť sa s nimi zoznámiť. Uzatvorenú kúpnu zmluvu dodávateľ archivuje za účelom jej splnenia a nesprístupňuje ju tretím stranám. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú viditeľné z procesu objednávania v interetovom obchode bmlshop.cz a kupujúci tak má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú dostupné na webových stránkach bmlshop.cz a kupujúci tak má možnosť ich archivovať a reprodukovať.

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.   Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktorý je ponúkaný dodávateľom k predaju a to vrátane cien jednotlivých položiek. Ceny sú uvedené u výrobku vrátane DPH a všetkých poplatkov, napr. recyklačný poplatok či autorská odmena. Ponuka tovaru a jeho ceny zostávajú v platnosti po dobu jeho zobrazenia na stránkach internetového obchodu. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na stránkach internetového obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

2.2.   Objednávku vytvorí kupujúci tak, že vyplní objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Takto vytvorená objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky dodávateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

2.3.   Po odoslaní objednávky dodávateľ neodkladne informuje kupujúceho o prijatí objednávky e-mailom na adresu, ktorú kupujúci uviedol. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne či telefonicky).

2.4.   Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptácii), ktoré je dodávateľom zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho alebo v užívateľskom rozhraní s označením „konečné potvrdenie objednávky". Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu.

2.5.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

3. Platobné podmienky a cena tovaru

3.1.   Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu dodávateľom v okamžiku potvrdenia objednávky.

3.2.   Platobná podmienka je platba v hotovosti pri predávaní predmetu alebo možnosť využiť ďalšie spôsoby platieb uvedených nižšie. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je požadovaná záloha, je vystavený doklad „Zálohová faktúra". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odčítaná.

Zpôsoby platby:

platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
online platba prostredníctvom platobnej brány GoPay (napr. platobná karta)
možnost uskutočnenia platby na účet u FIO Banky,

         číslo účtu: 2400320854/8330 vedený u FIO Banky a.s. pre platby v EUR zo Slovenskej Republiky

         3.3.   Súčasťou kúpnej zmluvy nie sú inštalácie tovaru ani montáž.

3.4.   Spoločne s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť dodávateľovi tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Poštovné a balné sa kupujúcemu zobrazí v košíku pred dokončením objednávky.

3.5.   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci poviný pri prevedení platby uviesť variabilný symbol podľa zálohovej faktúry. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnenú okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

3.6.   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.

3.7.   Na základe kúpnej zmluvy vystaví dodávateľ kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Dodávateľ je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru dodávateľ zašle kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. 

 

4. Doprava a dodanie tovaru

4.1.   Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkujúcich možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, obvykle 1 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Inštalácia predmetu plnenia nie je súčasťou dodávky. Dopravu na adresu uvednú kupujúcim zaisťuje dodávateľ. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje dodací list, návod na používanie výrobku v českom jazyku a záručný list (pokiaľ ho výrobca k výrobku prikladá). Pokiaľ dodávateľ k výrobku neprikladá záručný list, plní jeho funkciu daňový doklad - faktúra.


4.2.   Dopravu tovaru zaisťuje dodávateľ na uvedenú adresu a to vrámci celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania  si zvolí kupujúci pri vytvorení objednávky. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru sú uvedené na internetových stránkach bmlshop.cz v sekcii „doprava".

4.3.   Pri prevzatí tovaru od prepravcu doporučujeme dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohol byť poškodený samotný tovar, doporučujeme zásielku nepreberať alebo spísať zápis o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby.

Spísaný zápis o škode uľahčí prípadné reklamácie.

4.4.   Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je mechanicky poškodená. Radšej teda pred podpisom dôkladne skontrolujte obal a u spotrebičov balených do igelitovej fólie aj samotný tovar.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.   Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akékohoľvek postihu. Stornovať sa dá e-mailom na adrese info(zavináč)vohirecommerce.cz

5.2.   Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa. V prípade nákupu vrámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom, ktorý túto možnosť nezmieňuje.

5.3.   Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb. Občianskeho zákonníka, v znení pozdejších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov v prípade, že spotrebiteľ porušil ich originálny obal a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

5.4.   Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.3. alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 občianského zákona právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnácť (14) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Odstúpenie musí byť dodávateľovi doručené do štrnácť (14) dní od prevzatia tovaru. Dokument odstúpenia od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu dodávateľa: Vohire s.r.o., U Nákladového nádraží 3146/6, Praha 3, Czech republic či na adresu elektronickej pošty reklámacie info(zavináč)vohirecommerce.cz.

5.5.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti dodávateľ kúpnu cenu kupujúcemu do tridsať (30) dní od fyzického vrátenia tovaru. Dodávateľ je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcemu.

5.7.   Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ vrátený tovar bude poškodený, opotrebený či čiastočne opotrebený, vzniká dodávateľovi voči kupujúcemu nárok na náhradu škody tým vzniklej. Nárok na náhradu vzniklej škody je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Dodávateľ má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov s vrátením tovaru.

5.8.   Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

5.9.   Storno objednávky zo strany dodávateľa - dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch a iné zjavné chyby v písaní. V prípade tejto situácie predávajúci ihneď kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, dodávateľ mu túto čiastku prevedie späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do desať (10) pracovných dní, najpozdejšie však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

 

6. Zodpovednosť za vady, záruka, rozpor s kúpnou zmluvou

6.1.   Kupujúcemu pred prvým použitím dôrazne doporučujeme preštudovať záručné podmienky vrátane českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôkladne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym používaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť vrámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti za vadu. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

6.2.   Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list faktúra.

6.3.   Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobených používaním. Kratšia životnosť výrobku v tomto prípade sa nedá považovať za vadu a nedá sa ani ako takáto reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpenej veci, pokiaľ obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČ a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou prehlásenia v záručnom liste. 

6.4.   Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR a SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú vrámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

6.5.   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti dodávateľa za vady, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 612 a násl. občianského zákonníku).

6.6.   Dodávateľ kúpujúcemu zodpovedá za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe im prevádzanej reklamy očakávané, poprípade sú akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je tomu v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6.8.   Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej časti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpej zmluvy. Pokiaľ ide o odstrániteľné vady vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné vady a kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.9.   Pokiaľ vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej iba „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve buď výmenou veci alebo jej opravou, ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom 6-tich mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže inak.

6.10.   Ak nejde o vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo veci použité, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.11.   Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti dodávateľa za vady, vrátane záručnej zodpovednosti uplatňuje kupujúci u dodávateľa na adrese: Vohire s.r.o., U Nákladového nádraží 3146/6, Praha 3, Czech republic. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.12.   O reklamácii dodávateľ rozhodne bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebnej k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa dodávateľ s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu neodstrániteľnú. Práva zo zodpovednosti  za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste dodávateľa alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. Pokiaľ nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu dodávateľ. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe u záručného listu, prípadne ho poskytnú pracovníci zákazníckej linky. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vykonaním reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú, zjavne bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá uvažovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv.

6.13.   Dodávateľ vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vykonania požaduje. Ďalej dodávateľ vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vykonania reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie dodávateľ spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohoto zamietnutia. Táto povinnosť sa vťahuje aj na iné osoby určené k vykonaniu oopravy.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1.   Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení pozdejších predpisov.

7.2.   Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. V prípade nákupu ako právnická osoba tiež identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo (ďalej spoločne všetko iba ako „osobné údaje“).

7.3.   Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy pre účely vedenia úžívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

7.4.   Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke urobenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.5.   Údaje o Vašej činnosti, o Vašich nákupoch (sú nutné pre zaistenie dodávok tovaru, vykonávanie reklamácií a podobne) sú ukladané do bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatickým spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.6.   Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľne poskytnuté osobné údaje.

7.7.   V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že dodávateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže::

7.7.1.           požiadať dodávateľa o vysvetlenie

7.7.2.           požadovať aby dodávateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Pokiaľ je žiadosť kupujúceho podľa predchodzej vety uznaná oprávnene, dodávateľ ihneď odstráni závadný stav. Pokiaľ dodávateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

7.8.   Pokiaľ požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu dodávateľ povinný túto informáciu dať.

7.9.   Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom dodávateľa na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení dodávateľom na elektronickú adresu kupujúceho.

7.10.    Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať a to tak, že pošle e-mailom správu na info(zavináč)vohirecommerce.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.  

7. 11.   Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies.

7.12.   Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

7.13.   Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Pokiaľ je nákup na webovej stránke možné urobiť a zaväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchodzej vety kedykoľvek odvolať.

7.14. Ak kupujúci požiada o informáciu o rozsahu spracovania svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať v prípade, pokiaľ je požiadavka oprávnená a to do 30 dní od obdržania oprávnenej požiadavky predávajúcim. V prípade viacnásobných požiadaviek je platná vždy tá, ktorá bola odoslaná ako posledná.
- Oprávnená požiadavka, je taká požiadavka, v ktorej dôjde k dostatočnej identifikácii subjektu (kupujúceho).

 

7.15. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže:
- požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
- požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil závadný stav, najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov

 

7.16. Ak požiada kupujúci o zaslanie svojich osobných údajov evidovaných u predávajúceho, je mu predávajúci povinný vyhovieť a zaslať kupujúcemu jeho strojovo spracovateľné evidované osobné údaje a to do 30 dní od obdržania oprávnenej požiadavky predávajúcim. V prípade viacnásobných požiadaviek je platná vždy tá, ktorá bol odoslaná ako posledná.
- Oprávnená požiadavka, je taká požiadavka, v ktorej dôjde k dostatočnej identifikáciu subjektu (kupujúceho).

 

7.17. Ak požiada kupujúci o zmazanie svojich osobných údajov evidovaných u predávajúceho, je mu predávajúci povinný vyhovieť a vyrozumieť žiadateľa o stave žiadosti, a to do 30 dní od obdržania oprávnenej požiadavky predávajúcim. V prípade viacnásobných požiadaviek je platná vždy tá, ktorá bola odoslaná ako posledná.
- Oprávnená požiadavka, je taká požiadavka, v ktorej dôjde k dostatočnej identifikáciu subjektu.

 

7.18. Registrovaný zákazník môže využiť možnosť správy svojich osobných údajov priamo v administrácii zákazníckeho účtu, stránka "Môj účet", kde je mu umožnené nasledovné.

- Zadať žiadosť o zaslanie osobných údajov evidovaných u predávajúceho.
- Zadať žiadosť o zmazanie osobných údajov evidovaných u predávajúceho.
- Stiahnuť svoje osobné údaje v strojovo spracovateľnej forme, ktoré sú evidované u predávajúceho.

 

Ak je žiadosť kupujúceho na odstránenie nevyhovujúceho stavu uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ okamžite závadný stav odstráni. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je zároveň dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

Sekcia 7 je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

 

 

8. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

8.1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info(zavináč)vohirecommerce.cz

 

8.2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

8.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

8.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

8.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. 

 

8.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

8.7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

8.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

8.9. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

 

9. Spätný odber elektrozariadení


Ikona prečiarknutého odpadkového košaUvedený symbol (prečiarknutý kôš) na výrobku, alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku, ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

 

V žiadnom prípade nedopusťte, aby skončil použitý a nefunkčný výrobok v komunálnom odpade alebo inde, než na zbernom mieste (mieste spätného odberu elektrozariadení, či mieste oddeleného zberu elektro odpadu), pretože takéto použité zariadenie môže obsahovať množstvo nebezpečných látok, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

 

Zároveň môže takýto výrobok obsahovať aj množstvo vzácnych materiálov, ktoré je možno použiť opätovne a tým chrániť surovinové zdroje aj životné prostredie. V tomto ohľade je úloha spotrebiteľov a ďalších konečných užívateľov elektrozariadení nezastupiteľná, nakoľko svojim zodpovedným prístupom a odovzdaním použitého elektrozariadenia a elektro odpadu na miestach k tomu určených významne prispievajú k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

 

Nefunkčné elektrozariadenie prosím nedemontujte, ale odovzdajte ho kompletné.

 

Nikdy nevyhadzujte použité elektrozariadenia do komunálneho odpadu!

 

Spoločnosť Vohire s.r.o. je zapojená do kolektívneho systému spätného odberu elektrozariadení ASEKOL SK s.r.o. so sídlom: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava. Na webových stránkach www.asekol.sk/asekol sú takisto uvedené negatívne účinky látok používaných v batériách alebo akumulátoroch, ďalej grafické symboly pre oddelený zber, informácie o vykonávaní oddeleného zberu a jeho význame. Kupujúci je takisto oprávnený vrátiť elektrozariadenie, elektro odpad či batérie a akumulátory na miestach určených k zberu uvedeného odpadu v príslušnej obci.

 

Naši zákazníci môžu bezplatne odovzdať staré elektrozariadenia na zberných miestach spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. uvedených na nasledujúcom odkaze: https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. V prípade, že je objednávka dodávaná prostredníctvom prepravnej služby, ponúka Vohire s.r.o. odvoz použitého elektrozariadenia podobného typu a použitie v rovnakom počte kusov (kus za kus). V prípade, že má zákazník o túto službu záujem, je nutné poslať túto požiadavku na email info@vohire.cz pred zhotovením objednávky.

 

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.2.   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná dodávateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná.


More information about cookies